Privacybeleid

Anastasya Chernook is toegewijd om uw privacy en gegevens te beschermen, in navolging hiervan hebben wij dan ook een privacybeleid opgemaakt. Huidig privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of Verordening 2016/679 van het Europees Parlement. 

I. Identificatie 

Anastasya Chernook, éénmanszaak, gevestigd te Kortrijksteenweg 18 bus A, 8750 Wingene en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0550.412.147 (handelend onder de commerciële naam “On Heels 24/7, Anastasya Chernook, School of Confidence”).

E-mailadres: sara@anastasya.eu

II. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Anastasya Chernook verzamelt enerzijds de persoonsgegevens die door haar klanten werden bezorgd. 

Hierbij een overzicht van de persoonsgegevens die Anastasya Chernook verwerkt:

-       Identificatiegegevens (i.e. naam, voornaam, emailadres, adres, telefoonnummer,…)

-       Elektronische identificatiegegevens (i.e. cookies)

Anastasya Chernook verzamelt anderzijds ook publieke gegevens (i.e. Belgisch Staatsblad, Kruispuntbank van Ondernemingen, gegevens die door klanten zelf publiekelijk werden gemaakt).

 

 III. Overige informatieverwerving – cookies 

Algemeen

Anastasya Chernook verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

-  Identificatiegegevens

 i.         Om onze dienst te kunnen verstrekken

Rechtsgrond: Uitvoering van een overeenkomst of toestemming

-  Elektronische identificatiegegevens

i.           Voor de werking van de website 

 Rechtsgrond: Toestemming of rechtmatig belang 

 Marketing doeleinden

De bovenvermelde persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden. Hier zal steeds eerst uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd. 

IV. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Never Not Growing verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

·       Verlenen van een dienst

·       Contacteren in het kader van de te verlenen dienst

·       Informeren inzake wijzigingen van haar diensten 

·    Anastasya Chernook verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht ben, zoals bijvoorbeeld in het kader van de boekhouding.

 V. Inzagerecht

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U kunt ook contact met ons opnemen als u wenst dat uw persoonsgegevens verwijderd worden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot ons via de contact pagina van deze website of via mail naar sara@anastasya.eu. Anastasya Chernook wenst u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

VI. Bewaringstermijn gegevens 

Anastasya Chernook zal uw gegevens bewaren en gebruiken niet langer dan strikt noodzakelijk om onze diensten te kunnen verlenen en voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

VII. Beveiliging gegevens

Anastasya Chernook neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via sara@anastasya.eu.

VIII. Delen van de gegevens met derden 

Anastasya Chernook zal de persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten en de optimalisering daarvan (zoals, maar niet beperkt tot administratie, verwerken betalingen, etc).

Indien het noodzakelijk is dat Anastasya Chernook in dit kader de persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om de persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid. 

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat Anastasya Chernook de persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer Anastasya Chernook hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (2) ter vrijwaring en verdediging van haar rechten.

In geen geval zal Anastasya Chernook de persoonsgegevens verkopen aan derde partijen. 

Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites die niet door Anastasya Chernook beheerd worden. Anastasya Chernook is niet aansprakelijk voor privacymaatregelen of de inhoud van deze websites.

 
IX. Vragen 

Als u een vraag hebt over dit privacybeleid of over de behandeling van uw gegevens Anastasya Chernook kunt u een e-mail sturen naar sara@anastasya.eu.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

ANASTASYA CHERNOOK

I. Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

II. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren ons of derden toe. Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

III. Niet toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er onder meer toe om:

  • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken 
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt 
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter 
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom 
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder ons hiervoor een voorafgaandelijke toestemming te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

 IV. Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Wij staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

 V. Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

 VI. Adviezen via de website

Deze website is geen vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut. Anastasya Chernook raadt altijd aan een gekwalificeerde (natuurgeneeskundig) arts te raadplegen bij gezondheidsklachten. De adviezen op deze website zijn niet ter vervanging van medisch advies, ter vervanging van medicijnen, van het advies van een huisarts of andere deskundigen. De adviezen op deze website zijn uitsluitend suggesties die eventueel kunnen leiden tot verbetering van de algemene gezondheid. Hierover kunnen geen garanties worden gegeven.

 VII. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent (Afdeling Brugge) bevoegd. 

 

COOKIEBELEID

ANASTASYA CHERNOOK

I. Algemeen

Op onze website, (www.anastasyasclubhouse.com) (hierna: “website”) wordt gebruikgemaakt van cookies en andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak “cookies” worden genoemd). 

 

II. Cookies op deze website

 

Naam

Functie

Provider

Type

Bewaartermijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Toestemming

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra u klikt op ‘Voorkeuren bewaren’, geeft u ons toestemming om de categorieën cookies en plugins te gebruiken die je hebt geselecteerd in de pop-up en welke zijn omschreven in het Cookiebeleid. U kan via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, houd er dan wel rekening mee dat onze website mogelijk niet meer optimaal werkt.

 

IV. Cookies in- en uitschakelen en verwijderen 

Via uw internetbrowser kan u cookies automatisch of handmatig verwijderen. U kan ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat u uw internetbrowser zodanig instelt dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kan u vinden in de instructies van de Help-functie van uw browser. Wij wensen u er graag op te wijzen dat onze website mogelijk niet optimaal werkt als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u wel de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze website.

 

V. Privacy

Wij verwijzen naar ons privacybeleid op onze website voor meer informatie inzake het verwerken van uw persoonsgegevens. 

 

VI. Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via e-mail op het volgende e-mailadres: sara@anastasya.eu.

 

WETTELIJKE INFORMATIE

 Identificatie: Anastasya Chernook, éénmanszaak (handelend onder de commerciële naam “On Heels 24/7, Anastasya Chernook, School of Confidence”).

Vestiging: Kortrijksteenweg 18 bus A, 8750 Wingene

Ondernemingsnummer 0550.412.147

RPR Gent (Afdeling Brugge)

BTW: BE0550.412.147

E-mailadres: sara@anastasya.eu 

Telefoonnummer: +32 0479 27 72 31

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan de Consument bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr. Het aan te geven emailadres bij het indienen van de klacht is de volgende: sara@anastasya.eu.